Vihdin Vanhainkotisäätiö

Palvelutalo Hopearinteen toiminnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien palvelua Länsi Uuudenmaan hyvinvointialueella ja Kerava ja Vantaa hyvinvointialueella. Palvelutalo Hopearinne tuottaa kilpailukykyisiä ja korkeatasoisia palveluita asiakasyhteisöjensä tarpeiden mukaisesti. Ikäihmisten laatusuosituksessamme otetaan huomioon ikäihmisten ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, näyttöön perustuva tutkimustieto sekä toimintaympäristön muutokset. Väestön ikärakenteen muuttuessa koko yhteiskunnan on sopeuduttava entistä enemmän iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Ikäihmisten laatusuositus tukee ja kehittää ikäihmisten palveluita heidän omista henkilökohtaisista tarpeista ja voimavaroista lähtien. Hoidon yhtenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa heidän kykyä huolehtia omista asioistaan.

Arvot

Asukkaan inhimillinen ja arvokas kohtelu

Hopearinteessä jokaisella asukkaalla on oikeus inhimilliseen ja laadukkaaseen elämään elämänsä loppuun saakka ja jokainen asukas tulee kohdatuksi yksilöllisesti ja arvokkaasti. Tämä on tärkeä osa hoitotyömme laatua. Takaamme kaikille asukkaille ihmisarvoiset, turvalliset ja kodinomaiset olosuhteet. Meille on myös tärkeää, että Hopearinteen asukkaat pääsevät toteuttamaan oman tahtonsa ja näin vanhuksen itsenäinen selviytyminen ja omatoimisuus pysyvät vahvana.

Kodinomainen, turvallinen ja luonnonläheinen ympäristö

Hopeainteessä asukkaat asuvat omassa kodissaan rauhallisesti ja levollisesti. Henkilökunnan ja asukkaan välisessä vuorovaikutuksessa korostuvat avoimuus, aitous sekä rehellisyys. Kunnioittavalla ja yhteisöllisellä työskentelyilmapiirillä edistämme asukkaiden hyvinvointia ja arkea. Myös huumori ja ilo näkyvät usein arjessamme. Turvallisen ja kodinomaisen ympäristön myötä pyrimme vahvistamaan muun muassa asukkaan sosiaalista pääomaa, jota pidetään yhtenä tärkeänä vanhuksen voimavaroja tukevana tekijänä.

Osaava ja uudistumistahtoinen henkilöstö

Vihdin vanhainkotisäätiö tulee nyt ja tulevaisuudessa panostamaan laadukkaaseen vanhustyöhön, joka vaatii henkilökunnalta näyttöön perustuvaa tietoa, taitoa ja määrätietoista tahtoa työn kehittämiseen. Tärkein työmme kehittämisen painopiste on jatkossakin monipuolisesti osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilökunta, joka pystyy vastaamaan asukkaiden haasteisiin ja tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Keskinäinen kunnioittaminen ja toisen työn arvostus ovat työmme lähtökohta. Työssä noudatetaan yhteisiä ja sovittuja pelisääntöjä.

Yhteistyö ja verkostoituminen

Säätiön strategiassa korostuu toimivan yhteistyökulttuurin vahvistaminen ja parantaminen yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoistoiminnan kanssa. Yhteistyötä ja verkostoitumista halutaan vahvistaa sekä seudullisella että alueellisella tasolla. Toimivalla ja luotettavalla yhteistyöllä ja verkostoitumisella tavoitellaan vanhusten hyvinvointia, inhimillistä elämän laatua sekä henkilökunnan moniammatillista osaamista.

Kustannustietoisuus

Vihdin vanhainkotisäätiön tavoitteena on käyttää palveluihin käytettävissä olevat resurssit viisaasti. Työ, henkilöstön määrä ja mitoitus sekä asukaspalvelut kohdistetaan tarkasti ja suunnitellusti. Pyrimme työssämme kohdentamaan ja suunnittelemaan tukipalvelumme, kuten siivous-, pesula- ja ateriapalvelut, kustannustehokkaasti. Teemme mielellämme yhteistyötä alueella olevien muiden toimijoiden kanssa kehittäen vanhustoimintaa vakaan talouden periaatteella. Työssämme näkyy mitä, milloin ja missä tehdään –periaate